1 definition by ladyyyyyyyy

Top Definition
charlie sheen
Charlie sheen went bat shit crazy on ABC's 20/20.
by ladyyyyyyyy March 02, 2011
Mug icon
Buy a bat shit crazy mug!