1 definition by king-z

Top Definition
shut da fuck up !
wht ru talkin bout , shdfu biach!
by king-z June 01, 2011
Mug icon
Buy a shdfu mug!