1 definition by ibrakehartz

The irrelevant onomatopoeia for a potato chip.
My idiotic friend who calls soda "pop" also refers to potato chips as "krunchies"
by ibrakehartz July 3, 2011