1 definition by dat dirty niggah

Top Definition
a bitch wit a fat mufuckin ass
nigga u seen dat bitch wit the buffy ass she had dem cheekies
by dat dirty niggah January 23, 2009
Mug icon
Buy a cheekies mug!