1 definition by ThomasJoshHaley

What you say when it is T I M E
“Hey man you wanna go to the movies?”
CAR Z CAR

“Wtf?”
by ThomasJoshHaley November 11, 2019