1 definition by Scrabble Queen

Top Definition
My winning Scrabble word...
Why Sean, your Jiz is so moist, I love yo jizumoist

Get that Jiz all up on my moist face baby, I need your jizumoist uh fuwk ya
by Scrabble Queen September 06, 2009

Mug icon
Buy a Jizumoist mug!