1 definition by InsaneSam01

OHH MYYY GODDDDD!! 60 fps!!!!!!
by InsaneSam01 January 29, 2017