1 definition by Genduters

1
Habil sendiri merupakan nama klasik yang artinya cukup dalam. Habil dalam sejarah islam berarti "Anak Adam", Tetapi ada juga hubungannya dengan Tragedi Perang Gajah yang dimana gajah gajah kepunyaan Raja Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah l, Namun datanglah Burung Ababil mengambil batu dari Neraka dan melemparkannga ke para pasukan gajah.

Habil sendiri mempunyai kepribadian humble dan ramah kepada semua orang, bahkan kadang orang orang mengatakan dia sok asik, serba salah jadinya.
Habil apabila ditongkrongan menjadi orang yg selalu membuat kelucuan kepada teman temannya, teman temannya selalu kehilangan apabila ia tak ada.
Habil
by Genduters June 07, 2020
Get the mug
Get a Habil mug for your dad Abdul.