1 definition by Din Mamma

Top Definition
The swedish translation of yo mama, simple as that.
Swe - Din mamma är så fet att då rullade över två femtioäringar blev det en enkrona.

Eng - Yo mama so fat she rolled over 4 quarters and it made a dollar!
by Din Mamma January 01, 2008

Mug icon
Buy a Din mamma mug!