1 definition by Ching chong engrish

Top Definition
pow pow
*pow pow*

(sound of a gun firing shots)

Shots Fired
by Ching chong engrish November 17, 2013

Mug icon
Buy a Shots Fired mug!