1 definition by BlahBlahBlahHUGE

Shane ShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShaneShane
Did you see Shane? He has a Huge Dick!
by BlahBlahBlahHUGE May 11, 2020
Get the Huge Dick mug.