Top Definition
een voorwerp op zodanige manier bewerken, dat het een Vintage-uitstraling krijgt.

to work on a material in every possible way to get a Vintage-look
Vintageren van wit kant door het te laten trekken in theeblaadjes of andere natuurlijke middelen, zoals groente-/fruitafval en het krijgt een vintage-bruine, lichtgele, of andere kleuren. Hoe de kleur zal uitvallen, hangt helemaal af van de middelen die je gebruikt.

Let tea draw and colour white lace in the brew. It will become a Vintage-brown colour. You also can use all kinds of vegetables or fruit and become different colours.
by colourdream September 02, 2009

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×