Top definition
een voorwerp op zodanige manier bewerken, dat het een Vintage-uitstraling krijgt.

to work on a material in every possible way to get a Vintage-look
Vintageren van wit kant door het te laten trekken in theeblaadjes of andere natuurlijke middelen, zoals groente-/fruitafval en het krijgt een vintage-bruine, lichtgele, of andere kleuren. Hoe de kleur zal uitvallen, hangt helemaal af van de middelen die je gebruikt.

Let tea draw and colour white lace in the brew. It will become a Vintage-brown colour. You also can use all kinds of vegetables or fruit and become different colours.
by colourdream September 02, 2009
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug