Top definition
siponfood
~Filipino
guro: Juan, punasan mo nga 'yang sipon na tumutulo sa ilong mo.
Juan: *tinilaan ang nguso* Meron pa ba?

~English
teacher: John, kindly wipe that snot dripping from your nose.
John: *licks his upper lip* Is there still any?
by x_x ™ January 09, 2009
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
2
malagkit na tubig galing sa ilong!
minsan kulay puti!
minsan nama'y kulay dilaw!

(in English)
it is salty!
ang sipon ni marlon ay maalat!
the sipon of marlon is yellow!
by mikee April 19, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug