Top definition
swagggggggg being ocol is ocol nowmsayin yo dayum gurl
yo got shum nooo balansh five sheven foursh g
dats ocol.....:V
by ladiesman257 December 04, 2012
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush