look up any word, like fap:
 
1.
de pross en weech nu ba swown seekz eet an figr de dryv n ryd tru slipn wine streetz po tru maj froot injst crca chw.
yo. ridin and nokong waterwolf jus yes. i did. i figr we do sum expan owr site an de lite wich brite can stop me. evrezent jrny jerz wen we scowt.
by padodoman September 02, 2009