Top definition
Psefths kai polylogas, tou Forum o Ntavas, ta matia mas exei vgalei me ta post tou kai fovatai na mou gnwrisei thn aderfh tou. Another word for Niphrentil
by Blue Kadabra February 01, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug