Top Definition
One who follows the way of the purple teletubby.
Runbun Is a Momson.
1 more definition
one who follows tinki winki the purpule teletuby ---->()<--- the gay way
chis runbun is one ()()()()())()()())()()()()))(())(())(())()(()()()))()()()()()()()()()(())()()()()()()()()()()()()()()()())))(())(())(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((99999999999999999999999090999)(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((KJJJJjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdsf4563331g6f4gfd4g34fds5g4dfagjhsdakhfkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhffffffffffffffffffffffffffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasassassaassssajgfdsakjghdskhfksdhfkjdshfkjsdhfjkdshfsdkfhsdkhfsdkjfhjdshfdshfkjdshfkjdshfkjdshffkdjshfkdshkjsdhfdslhfkjdshfkdshkjhkjhkhkhkjhkkjhdsfkjhsdfkhdskfjhdskfjkfdsfkhdsfkjshdfkjsdhfkdhsfkjhfkjdsfjkshdfhdskjhfdskjfdfkdskhdsfkhfdshkkhdkfdsfdshjdshkfdshfshfdshfdsahjdfhsdhfkfdsdsfdsfhdsfdshjfdskjdfskdsfkhdsfkdffdsfdshdsfdsfdsfdshjdsfhdskjahfkjsdhfksdfkshdgdfgfdgfdgfdgfdggfdgfdg

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×