look up any word, like sparkle pony:
 
1.
One who follows the way of the purple teletubby.
Runbun Is a Momson.
 
2.
one who follows tinki winki the purpule teletuby ---->()<--- the gay way
chis runbun is one ()()()()())()()())()()()()))(())(())(())()(()()()))()()()()()()()()()(())()()()()()()()()()()()()()()()())))(())(())(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((99999999999999999999999090999)(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((KJJJJjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjdsf4563331g6f4gfd4g34fds5g4dfagjhsdakhfkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhffffffffffffffffffffffffffjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasasassassaassssajgfdsakjghdskhfksdhfkjdshfkjsdhfjkdshfsdkfhsdkhfsdkjfhjdshfdshfkjdshfkjdshfkjdshffkdjshfkdshkjsdhfdslhfkjdshfkdshkjhkjhkhkhkjhkkjhdsfkjhsdfkhdskfjhdskfjkfdsfkhdsfkjshdfkjsdhfkdhsfkjhfkjdsfjkshdfhdskjhfdskjfdfkdskhdsfkhfdshkkhdkfdsfdshjdshkfdshfshfdshfdsahjdfhsdhfkfdsdsfdsfhdsfdshjfdskjdfskdsfkhdsfkdffdsfdshdsfdsfdsfdshjdsfhdskjahfkjsdhfksdfkshdgdfgfdgfdgfdgfdggfdgfdg
 
3.
Of or relating to Moodiness during PMS.
Moson needs D!
by Cory Pfaff April 01, 2004