Top definition
Jikkemien is een van oorsprong zeeuwse benaming voor een mooi meisje
een van oorsprong zeeuwse benaming voor een mooi meisje
by MM September 01, 2004
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug