Top Definition
Obraźliwy termin określający osobę homoseksualną lub o niezidentyfikowanej seksualności.

Czasem także traktowany jako obrazę inteligencji danego człowieka, poprzez kwestionowanie czy należy on do gatunku homo sapiens.
"Ten homo-niewiadomo zawsze nosi różowe spodnie na imprezy."
"Ta dziewczyna zupełnie nie wie jak się uczesać, i wygląda jak jakieś homo-niewiadomo."
by Universette October 21, 2013

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×