Top definition
Obraźliwy termin określający osobę homoseksualną lub o niezidentyfikowanej seksualności.

Czasem także traktowany jako obrazę inteligencji danego człowieka, poprzez kwestionowanie czy należy on do gatunku homo sapiens.
"Ten homo-niewiadomo zawsze nosi różowe spodnie na imprezy."
"Ta dziewczyna zupełnie nie wie jak się uczesać, i wygląda jak jakieś homo-niewiadomo."
by Universette October 21, 2013
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug

Alphabetical list