Top definition
Semen, jizz, jism, spunk
You wanna eat some fun goo tonight?
by Amy January 20, 2005
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush