Top definition
Semen, jizz, jism, spunk
You wanna eat some fun goo tonight?
by Amy January 20, 2005
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush