Top definition
Met de nadruk op rustig, depressief
Het is dooddepri : Het is zo saai dat het dood is of om depressief van te worden.
by Dema323 December 12, 2013
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush