Top definition
1. Ag katong pisti!!
2. chinese...u know wat im sayin?
3.YEE!!!
4. rich, famouse--- but FAT..hehe
5.has one son (gong gong)
scenario 1
gong gong (patchita's son): "AAAAMMA!!"
patchita: "unsa man dong?"
gong: "naibut akong otin!!!"
patchita: "aaaaaaay ato nang skatchtapan!!"

scenario 2
gongong: ama ama, paliti nya kog.... gimbuuuuy!!
patchita: sigi.
gong: YESS! Kato nya'ng .. gimbuy conlor!
patchita: oo dong
gong: adto na ta ma!
patchita: tala.. gang, gang,.. adto ta's mol kay palitan nato si insik og gimbuy conlor.
lito: okies... *yawa... maypa wa ko niinum atong niadto nako sa ka minsang*
by ye_bly March 18, 2005
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug