Top definition
ang pag romansa sa babae mula ulo hanggang paa and pabalik.
mahal maligo ka na at papatikman kita ng ARARONG mag bubukid
by kantutero September 09, 2003
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug