Top definition
1. Is we gon' smoke da yemb?
2. You down for da yemb?!
by Jooleein November 18, 2008
Mug icon

Dirty Sanchez Plush

It does not matter how you do it. It's a Fecal Mustache.

Buy the plush