Top Definition
Gemeenschap hebben met een dikke vrouw in de missionarispositie waarin de twee lichamen elkaar veelvuldig bedekken
Zullen we vanavond weer eens walvissen
by JKJJ June 18, 2014
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×