Top Definition
Vicko är en otroligt snäll broder :)
Han hjälper gärna till när det behövs och det uppskattas.
// Daniel
Vicko äger
Vicko pwnar
Vicko hs'ar nubs
Vicko aka Vicko-Picko
Vicko <3
by Daniel- February 23, 2008

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×