Top Definition
Spanish For Strategy
Naslov pove vse! Še enkrat vsi vabljeni na Strategije! Tim James na željo nekaterih uporabnikov sem dodal Strategije kanal! Obišèite ga in upam da bo postal karseda popularen!!
by TAB---> November 25, 2003
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×