Top definition
Die arme bliksem het huistoe gegaan want sy spuitpoep het veroorsaak dat hy in sy broek gekak het.
by Jeunj_au December 14, 2010
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug