look up any word, like muddin:
 
1.
A colloquial adjective, a Filipino Language slang, describing a person who is classy, or someone who is ostentatiously wealthy.
Si Annie Batungbacal ay hindi sosyal, kasi sa Eloy's lang niya binibili ang damit niya.
by Pinoy Geek January 06, 2009