Top Definition
A baseball sapka méretét állító, a sapka hátsó fertályán elhelyezkedő, nagy általánosságban műanyag szelvény.
Állítsd be a schliven-t, hogy ne legyen a sapka nagy a fejemre!
by Náni May 20, 2015

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×