Top definition
Aan één stuk door blijven lullen en zeiken over niks bijzonders of onbelangrijks. Bestaat uit twee woorden: "ouwe" en "hoeren" (prostituéés).
Sta niet zo te ouwehoeren, man!
by Groenhopper October 21, 2013
Mug icon

Cleveland Steamer Plush

The vengeful act of crapping on a lover's chest while they sleep.

Buy the plush