Top Definition
Aan één stuk door blijven lullen en zeiken over niks bijzonders of onbelangrijks. Bestaat uit twee woorden: "ouwe" en "hoeren" (prostituéés).
Sta niet zo te ouwehoeren, man!
by Groenhopper October 21, 2013

Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×