Top definition
Get offu my mutha U muffukka
by genitalia June 19, 2003
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush