Top Definition
Osoba pod vlivem omamných látek s vysokou koncentrací žaludečních šťáv na značném množství segmentů oděvu. Projevuje se vysoce extrovertním chováním způsobené hučením v latentní oblasti kalhot. To má za následek vysokou integraci s pohlavními orgány ženy. Počet prozkoumaných vaginálních oblastí je přímo úměrná počtu požitého ethanulu (C2H5OH). Ze zatím neznámých příčin definovaná osoba koná činnost útlumově-relaxační fáze organismu vždy na téže adrese Palackého 784 Stříbro. ( u Bambama)
kapřoch
by bambamdfdf December 06, 2010
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×