Top definition
Osoba pod vlivem omamných látek s vysokou koncentrací žaludečních šťáv na značném množství segmentů oděvu. Projevuje se vysoce extrovertním chováním způsobené hučením v latentní oblasti kalhot. To má za následek vysokou integraci s pohlavními orgány ženy. Počet prozkoumaných vaginálních oblastí je přímo úměrná počtu požitého ethanulu (C2H5OH). Ze zatím neznámých příčin definovaná osoba koná činnost útlumově-relaxační fáze organismu vždy na téže adrese Palackého 784 Stříbro. ( u Bambama)
by bambamdfdf December 06, 2010
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug