Top definition
1: yo u got that dwfc
2: fosho
by dinosusan May 08, 2011
Mug icon

Golden Shower Plush

He's warmer than you think.

Buy the plush