Turf Monkeys to turkey baster full of protien shake