the monkey no-monkey existential quagmire to The Mountain climber