look up any word, like blumpkin:

Mumyo Jinpu Ryuu Satsujin Ken to munching rug