guanascifilaids to guaranfaction [gar-uhn-fak-shun]