look up any word, like fleek:

Schleppise to schlobberdonkey