look up any word, like lemonparty:

Schleppise to schlobberdonkey