Methane Madness to methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenylal anylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamylg lycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylyalylthreonyll eucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminylse rylleucylly