look up any word, like dirty sanchez:

Doughpop to Doujin logic