look up any word, like donkey punch:

darkshner to DarkWolf