Autistic mode to Auto Correction Syndrome (Illness)