1 definition by yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Top Definition
standard person i'd like to fuck
Dude Jarret toomey is KING SPILF!!!!!!
by yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee February 21, 2011

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug