look up any word, like half chub:

1 definition by jamieeeeeeeeeeeeeeeeeee

 
1.
ATL
a bunch of fucking useless retarded chavs that think their better than everyone. the people who will also be defined on here as a "spanner monkey" look it up! its funny.
John paul "I is from da ATL i is betta dan u innit bruv"
Shady Mc fuck tard "naaa mate is da real ATL i is gunna pop my dick in ur ass fool"
by jamieeeeeeeeeeeeeeeeeee November 01, 2005