look up any word, like thot:

1 definition by GooFyGR

 
1.
greeks use the word "kavlantizomai" when they feel "hot" about someone.
Ti koitas mwraki mou? kavlantizesai?
or
Koita re to mwro apenanti pws kavlantizetai!
or
popoo mana mou, se koitw kai kavlantizomai!!
by GooFyGR July 10, 2008