Top definition
En person som städar för mycket. Oftast blir dessa personer arga ifall det inte är städat i t.ex. barnens rum. Konsekvenser kan vara att städnasisten i fråga beslagtar eventuell dator eller mobil som ska ha stört.
Åh! Mamma är en sån städnasist...
by Svensk123123321321 January 27, 2015
Get the mug
Get a städnasist mug for your mama Zora.
Oct 3 Word of the Day
I couldn’t care less (but one must keep up appearances, right?)
Frenemy has a family tragedy. "Thoughts and prayers."
by November 05, 2018
Get the mug
Get a Thoughts and prayers mug for your barber Abdul.

Activity