Top definition
Rosengård (pron. "roosengaard") is a suburb in eastern Malmö, a city in southern Sweden. Rosengård's population is 87% foreign.
Rosengård är en förort (egentligen stadsdel) i östra Malmö. 87% av befolkningen har utländsk bakgrund.
- Lak bror när kmr du? (Hey bro when u comin'?)
- Vet shi ja e i rosengård (Dont know, i'm in rosengård)
by Makkkkkkkkkefvhg March 13, 2015
Get the mug
Get a rosengård mug for your guy José.